• +31 (0)20 - 630 47 50
 • academy@devoteam.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In het navolgende wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden van Devoteam Academy: de in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op door Devoteam Academy verzorgde opleidingen met open inschrijving.
 2. Devoteam Academy: Devoteam Nederland BV.
 3. Cursist: een medewerker van Opdrachtgever die zich inschrijft voor een Individuele opleiding of een Groepsopleiding.
 4. Opdrachtgever: de organisatie in wiens opdracht Devoteam Academy opleidingen verzorgt.
 5. Individuele opleiding: opleiding waarbij de Cursist volgens een vooraf afgesproken individueel leerplan de stof in zijn/haar eigen tempo doorloopt, waarbij de Cursist door een coach van Devoteam Academy begeleid wordt.
 6. Groepsopleiding: groepsgewijze opleiding uit het aanbod van opleidingen met open inschrijving waarvoor Cursist zich kan aanmelden, verzorgd door Devoteam Academy.

Artikel 2: Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden van Devoteam Academy zijn, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Devoteam (december 2010), van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van opleidingen door Devoteam Academy waarop open inschrijving openstaat. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden van Devoteam.

Artikel 3: Aanmelding en bevestiging

 1. Aanmelding voor een opleiding geschiedt schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch.
 2. Devoteam Academy verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een bevestiging, schriftelijk dan wel elektronisch. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt wordt daarvan mededeling gedaan en zal een alternatief worden aangeboden. De cursist ontvangt na inschrrijving een uitnodiging met nadere gegevens omtrent de opleidingslocatie.

Artikel 4: Prijzen

 1. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Voor opdrachtgevers die niet met BTW belaste activiteiten verrichten, zijn de prijzen vrijgesteld van BTW. Voor overige opdrachtgevers worden de prijzen inclusief BTW in rekening gebracht. Alle prijzen zijn exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij de prijs zijn inbegrepen de kosten van cursusmateriaal, het gebruik van eventueel in de opleiding benodigde hard- en software, lunch, koffie en thee en de arrangementskosten exclusief de kosten van eventuele overnachting(en), tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Annulering door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gerechtigd de overeengekomen opleiding te annuleren. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch te geschieden, waarbij de annuleringsdatum de datum van ontvangst is door Devoteam Academy van de annulering. In dit kader wordt uitstel van een opleiding gezien als een annulering gevolgd door een nieuwe boeking, waarbij dit artikel volledig van toepassing is.
 2. De annuleringskosten bedragen (in % van de overeengekomen prijs):
  • tot 20 werkdagen voor aanvang 0
  • 20 t/m 10 werkdagen voor aanvang 50
  • minder dan 10 werkdagen voor aanvang 100
 3. Opdrachtgever is gerechtigd een voor een opleiding ingeschreven cursist te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de opleiding aan Devoteam Academy is gemeld. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6: Verzetten van een Individuele opleiding

 1. De opdrachtgever kan, nadat de eerste cursusdag heeft plaatsgevonden, maximaal vijf (5) keer één (1) dag kosteloos verzetten. Voor alle overige dagen die opdrachtgever verzet wil zien, worden kosten in rekening gebracht.

Artikel 7: Wijziging dan wel annulering door Devoteam Academy

 1. Devoteam Academy behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster en/of de cursustijden. Devoteam Academy zal al het redelijke in het werk stellen om de opleiding conform het gepubliceerde rooster of de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een opleiding door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal Devoteam Academy al het redelijke in het werk stellen om de opleiding te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde cursusgelden worden gerestitueerd. Voorts behoudt Devoteam Academy zich het recht voor een groepsopleiding wegens een niet gehaald minimum aantal inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven cursisten zullen uiterlijk tien (10) werkdagen voor aanvang van de opleiding van een dergelijke annulering bericht ontvangen.

Artikel 8: Intellectuele (eigendoms)rechten

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Devoteam Academy verstrekte cursusmaterialen, software of andere (aanvullende) documentatie in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden, te wijzigen of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van Devoteam Academy.
 2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid is het opdrachtgever toegestaan de verstrekte materialen en documenten te laten gebruiken uitsluitend door de cursisten, in de uitoefening van hun functie, mits dit gebruik in overeenstemming is met het doel van de opleiding.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Devoteam Academy is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven (deel van de) prestatie. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten, waaronder aansprakelijkheid door eventuele fouten in druk- en zetwerk. De door Devoteam Academy te betalen schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende overeenkomst reeds gefactureerde en betaalde bedragen.

Artikel 10: Betaaltermijn en betalingsvoorwaarden

 1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Devoteam Nederland B.V. ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen. Bij een late inschrijving dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus binnen te zijn.
 2. Als u het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Devoteam Nederland B.V. stuurt u een e-mailbericht om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn en verzoekt u het verschuldigde bedrag aan Devoteam te voldoen.
 3. Voor het toezenden van de betalingsherinnering(en), wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag.
 4. Indien er door uw toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) extra (administratieve) kosten worden gemaakt, worden deze kosten op u verhaald. Deze extra (administratieve) kosten worden verrekenend met de door u gedane betalingen. Pas nadat volledige betaling van door u verschuldigde (administratieve) kosten heeft plaatsgevonden, wordt uw betaling in mindering gebracht op de hoofdsom van het oorspronkelijk door u verschuldigde (factuur)bedrag en btw.

Privacy Notice

What personal data do we collect?

When you submit an enquiry to us or you subscribe to our newsletter, we ask you for your name, your email address, telephone company name and a brief description of your enquiry.

Why do we collect this information?

We will use your information to respond to your enquiry and hopefully to provide you with the information you need. We do this in order to take steps at your request prior to entering into a contract i.e. as part of pre-sales activity.
When you subsribe to our newsletter, we will use your information to send you our newsletter, which contains information about our training and often includes special offers.
We ask for your consent to do this, and we will only send you our newsletter for as long as you continue to consent.

What do we do with your information?

Your information is stored in our Database system which is hosted by Microsoft. We have a contractual agreement with Microsoft that commits them to providing an appropriate level of safeguards for your personal data. It is not sent outside of the European Economic Area (EEA).
We will read your message and normally respond to you either via telephone or via email. We may ask for your consent to retain your information in our CRM system in order to send you further informtion that we think may be of interest to you.
We will not use the information to make any automated decisions that might affect you.

How long do we keep your information for?

Your information is kept for as long as you continue to consent to receive our newsletter.

Your rights over your information

By law, you can ask us what information we hold about you, and you can ask us to correct it if it is inaccurate.
You can also ask for it to be erased and you can ask for us to give you a copy of the information.
You can also ask us to stop using your information – the simplest way to do this is to withdraw your consent, which you can do at any time, either by clicking the unsubscribe link at the end of any newsletter, or by emailing, writing or telephoning us using the contact details above.

Your right to complain

If you have a complaint about our use of your information, you can contact us at: academy@devoteam.nl.